Mediació

L’àrea de mediació posa el focus en generar vincles amb el territori per obrir l’espai a la ciutadania, així com per potenciar la pràctica artística com a eina de transformació.

Les principals àrees de treball es desenvolupen entorn d’accions orientades a generar processos de reflexió i creació amb comunitats educatives, comunitats locals/barri i comunitat artística, així com l’obertura d’espais de relació per possibilitar formes de coneixement i vincles significatius.

CREACIÓ COMUNITÀRIA

Com a fàbrica de creació tenim un compromís amb els/les artistes i creadors/es que volen col·lectivitzar els seus processos de creació, incloent-hi altres comunitats i maneres d’entendre la creació.

Aquestes pràctiques artístiques es vinculen al gir social de l’art que desplaça el focus de l’objecte artístic (les disciplines de circ) als contextos. Els processos no se centren en la tècnica sinó que es para atenció al procés i s’orienta cap al floriment d’una noció de comunitat compartida a través dels llenguatges del circ. 

Alhora, la creació comunitària es considera una línia més d’investigació i creació que no només ajuda a vincular La Central del Circ amb el seu entorn proper, sinó que aporta noves formes de professionalització als i les artistes. 

CIRC I EDUCACIÓ

L’objectiu principal d’aquest programa és vincular la creació circense amb l’educació formal i comunitària. Per fer-ho, s’actua en tres àmbits:

Acció cultural als centres educatius: projectes en els quals els i les artistes de circ comparteixen els seus processos de creació i les tècniques de circ amb la finalitat d’impulsar i promoure els drets culturals entre infants i joves dins els centres educatius.

Acció pedagògica a La Central del Circ: col·laboracions amb agents culturals del barri Besòs-Maresme per potenciar les relacions entre centres escolars i entitats del territori per superar la segmentació entre cultura i educació.

Acció comunitària amb el territori: trobades entre creadors/es i professionals de la pedagogia i la mediació per compartir metodologies que facilitin l’aprenentatge i la creació artística amb infants i joves.

ESPAIS D’INTERNCANVI AMB EL SECTOR

Des de La Central del Circ volem que les trobades professionals entorn del circ i la creació siguin habituals. Per això, a més de les mostres obertes, oferim espais d’intercanvi i coneixement compartit, alhora que ens esforcem per apropar els i les professionals del sector cultural al circ contemporani.